Hashimoto Kansetsu

https://kultura.oww.io/artist/id/2886/Hashimoto_Kansetsu